Keresés

T-kategóriás jogosítvány

Szerezz nálunk T-kategóriás jogosítványt!
T-kategória
A képzésről
Jelentkezési feltételekDíjak, árakVizsgák
Jelentkezés Tovább

TÁJÉKOZTATÓ “ T” kategóriához

 A "T" kategória fogalma

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("T")

A "T" kategóriába tartozó

 Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("T")

A "T" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig. 
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 A tanfolyamra való felvétel feltételei ("T")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 

Felvétel a tanfolyamra:

A jelölt kitölti az elektronikus jelentkezési lapot. A jelentkezési lap megfelelő rovatainak, valamint a hátoldalon lévő nyilatkozati

rovatok kitöltésért, annak valós tartalmáért, a jelentkező a felelős. Kitöltés után, a kinyomtatott példányt alá kell írni, és átadni

a Zetor-Vas Kft. megbízottjának.

Az ügyintéző szóban vagy írásban tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam megnyitó foglalkozás(ok) helyéről és idejéről,

vagy e-learning tanfolyam esetén a tanfolyam megkezdésének feltételeiről. Ebben felkéri a képzésben résztvevőt, hogy a

tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatót tanulmányozza át, mely megtalálható a kirendeltségek ügyfélfogadójában, vagy

honlapunkon.

A tanfolyamnyitó foglalkozásokon minden képzésben résztvevő képzési szerződést kap, melynek átvételét és annak tartalmának

megismerését aláírásával igazolja.

A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül

meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet

1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM

rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

 

Őze Viktor

E-mail: ozeviktoros@gmail.com

Tel: 0036702789097

E-mail: iroda@zetorvas.hu

Tel: 06309151805

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 73 –Zetor-Vas Kft telephely

Tel.: 06/42/401-628

Nyitva tartás: 08.00-16:00 óra

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 73 – Zetor-Vas Kft telephely

Tel: 06/ 42/ 401-628

 

 

A tanfolyam tantárgyai ("T")

Alapismeretek                                      46 óra 
Közlekedési ismeretek 
Járművezetés elmélete

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás

 

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását

 

 

Gyakorlat összesen:                             34 óra 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés          10 óra

Alapoktatás:                                         6 óra 
Főoktatás                                             18 óra

Elmélet és gyakorlat óraszám összesen:           80 óra

 

  1. Tanfolyam díja

 

ELMÉLETI DÍJ:

Közlekedési ismeretek                                     24óra 
Járművezetés elmélete                                    6óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                 6óra 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás 10óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés                  10óra                                                               

Összesen: 45.000 Ft

GYAKORLATI DÍJ:

VEZETÉSI GYAKORLAT

Alapoktatás:                                                  6 óra

Főoktatás:                                                     18 óra                                                             

Összesen: 245.000 Ft

Részletezve a vezetési gyakorlat díja:

ALAPOKTATÁS:    6 óra ( rutinpálya)

FŐOKTATÁS        18 óra ( 9 óra városi vezetés, 5 óra országúti vezetés, 4 óra könnyű terepen való vezetés)

+1 óra vizsga ( rutin+ forgalmi vizsga)

ÖSSZESEN :       25 óra

 

Vezetési óra díja : 9.800 Ft/óra, azaz összesen 245.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZSGADÍJAK:

Vizsgatárgyak ("T")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga. 
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

 

Vizsgadíjak ("T")

Aki szóbeli vagy írásbeli elméleti vizsgát kér, annak költsége:                                                                                   6.000 Ft

Közlekedési alapismeretek vizsga

4.600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga

4.600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

3.600 Ft  

Összesen

20.700 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával..

 

 

Tandíj összesen: 290.000  Ft + vizsgadíj

 

Az elméleti képzés online is elvégezhető. A tandíj megegyezik a tantermi képzés díjával.

Tandíj befizetésének módja: készpénzzel, átutalással, részletfizetési lehetőséggel

 

Részletfizetési lehetőség:

 

Nem a tanfolyami díj része:

 

továbbá ennek az oktatóprogramnak a pótóra díja: 3900 Ft/30nap/10óra

 

 

Elsősegély vizsga nem része a képzésnek.

           Vizsgára való jelentkezés a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinél lehetséges.

 

 

Sikertelen vizsga esetén fizetendő díjak:

  1. Sikertelen Kresz vizsga esetén- vizsgahelyszínen fizetendő 9200 Ft pótvizsga díj
  2. Sikertelen rutin vizsga esetén: 9.800 Ft/ pótóra(szükség szerint)+3500 Ft pótvizsga díj
  3. Sikertelen forgalmi vizsga esetén :9.800 Ft/pótóra (szükség szerint) + 3600 Ft pótvizsga díj
  4. Sikertelen Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga esetén: 4400 Ft pótvizsga díj

 

Felmentést kap közúti elsősegély tanfolyam alól az, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, ezt a tanfolyamot már  elvégezte és igazolja, valamint 1984.január 1. utáni érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

További felmentések:

  1. sz. melléklet

Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések, a 24/2005. GKM rendelet

alapján

  1. Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória

kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli

mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a

jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság

engedélyezi.

4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

4.1.1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és

vizsgatárgyakból

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán

szerzett

= harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti

járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi

oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot

(még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele

esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

20

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak

tekinteni.

4.1.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki

meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem,

szállítás” vizsgatárgyból.

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("T")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. (A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, valamint az alapfokú iskolai végzettségét a jogszabályban meghatározottnak megfelelő módon igazolta)

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgárok esetében a vezetői engedély kiállításának előfeltétele, hogy az ügyfél az okmány kiállítását megelőző legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodását igazolja.

Ezt a tényt a képzésre jelentkezőnek a jelentkezéskor bizonyítania kell.

A képzésben résztvevő jogai:

- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit.

- A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és

a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.

- Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.

- A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat - legalább 24 órával előtte – lemondani.

- A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).

- A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. (Panaszkezelési

szabályzatunk mellékletben megtalálható, illetve az ügyfélfogadó helyiségekben áttekinthető).

- Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a képzési

szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és

különleges adatok kezelésében.

- Amennyiben a képzés, a Zetor-Vas Kft. részére felróható bármilyen okból félbeszakad vagy meghiúsul, a képzésben

résztvevő kérésére további képzéséről a képző köteles - más képzőszerv igénybevételével - gondoskodni, illetve a

képzésben résztvevő kártérítési igényt érvényesíthet.

A képzésben résztvevő kötelességei:

- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.

- A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.

- Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált

öltözetben megjelenni.

- Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.

- A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.

- Késés esetén az oktatóra 30 percet várni.

- Mulasztásait, hiányosságait pótolni.

- Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik,

a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).

- A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani.

 

 

 

A képzésben résztvevő áthelyezésének módja:

- Ha a képzésben résztvevő tanulmányit más képzőszernél kívánja folytatni, a képzőszervnek az „Képzési igazolás”

nyomtatványt a képzésben résztvevő kérésére ki kell állítani. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik

képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

- A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni.

- Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy

3 napon belül a Közlekedési Felügyelőséghez kell továbbítani.

- Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén további

díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő

áthelyezésekor esedékes.

A képzőszerv kötelezettségei:

- A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan

biztosítani.

- A képzési szerződésben elfogadott és aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni a szolgáltatási díjról számlát

kiállítani.

- Az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni.

- Az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani.

- A gyakorlati oktatás óradíjának esetleges emeléséről a képzésben résztvevőt tájékoztatni.

- A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése után a képzésben résztvevőt vizsgára bocsátani.

A képzőszerv jogai

- Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani.

A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben az oktatás költségeire jelentős hatást gyakorló gazdasági változások

esetén megváltoztatni.

- A képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni.

- Az írásos tájékozatóban ismertetett feltételeket betartatni.

Észrevételek, bejelentések, panaszkezelés:

A Zetor-Vas Kft minőségpolitikájában meghatározza azokat az elveket, prioritásokat, melyek szellemében szeretnék

elvégezni az Ön képzését.

Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódjon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a

vezetőség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak így tudjuk

azonnal javítani a hibát. Kérjük ezért, hogy mindazt, ami Önt zavarja a képzés folyamatában, azonnal jelezze.

A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék. Amennyiben az

oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy a kirendeltség vezetőknek jelezzék a problémát telefonon, írásban illetve

személyesen.

Az iskola  ügyfélfogadójában található „Vásárlók könyve” melybe panaszait, észrevételeit bejegyezheti.

A kirendeltség vezetők munkaköri kötelessége minden panasz írásos rögzítése, kivizsgálása, helyesbítő intézkedések

megtétele, a Zetor-Vas Kft. panaszkezelési szabályzatának megfelelő eljárási rend szerint.

Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

Amennyiben úgy érzi, hogy észrevételét, panaszát nem kezelték megfelelő empátiával, vagy a meghozott intézkedéseket nem

tartja kielégítőnek, kérjük, forduljon a Zetor-Vas Kft. ügyvezető igazgatójához.

Ha úgy érzi, hogy ügyét csak egy független szervezet képes objektíven elbírálni, panaszával fordulhat a szakmai

tevékenységünket felügyelő KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társasághoz,

mely szervezet hivatalból folytatja le a vizsgálatot, és szükség esetén egyéb illetékes hatóságok eljárását is kezdeményezi.

 

 

Helyileg illetékes megyei szervezet címe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.

Tel: 42/596-166

 

 

Oktatás helyszínei:

 

Nyíregyháza :   4400 Nyíregyháza, Szabadságbokori út 6- elméleti, gyakorlati ( Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés)

                        Örökösföld vizsgacentrum (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.) Rutin-Forgalom

 

 

 

Oktatójármű típusa: Zetor Proxima 10541

 

 

 

Vizsga helyszíne:

( Nyíregyházi képzés esetén) -elméleti ill. gyakorlati –

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft

                                               Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

                                               Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

                                               4400 Nyíregyháza,Törzs u.108

 

A gyakorlati oktatást az autósiskola szervezi és biztosítja a tanulónak.

A tanulónak joga van  a tanfolyam bármely szakaszában kérni az áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatást kell megfizetni.

A tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az Autósiskolához, vagy a

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft

Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

4400 Nyíregyháza,Törzs u.108

Tel.: (42)596-166

Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.

E-mail: kepzesvizsga@kavk.hu

Engedélyező, és a tevékenységet ellenőrző hatóság:

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Közlekedési Hatóság

1138 Budapest, Váci út 188. |  Tel.: 06 1 373 1400  | Email: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

 

Hozzánk áthelyezővel érkező tanulók egyszeri regisztrációs díja: 6000 Ft.  A vezetési óradíjuk 6000 Ft/óra, vizsgadíjuk egységes.

Kezdő vezetői engedély ("T")

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

Az információk részben az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság honlapjáról származnak. https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/kepzesi-es-vizsgaztatasi-foosztalyhoz-tartozo-tevekenysegek.

Jelentkezem a tanfolyamra Tovább
Kérdésed van?
Írj nekünk!
iroda@zetorvas.hu

Csapatunk

 

Garai Róbert - Regionális értékesítési vezető
Garai Róbert
Regionális értékesítési vezető
+36304664936
Vas Nóra - Marketing vezető
Vas Nóra
Marketing vezető
+36704153921
Ifj. Vas Ottó - Ügyvezető
Ifj. Vas Ottó
Ügyvezető
+36302577710
Vas Ottó - Alapító
Vas Ottó
Alapító
Vas Veronika - Oktatási vezető
Vas Veronika
Oktatási vezető
+36309151805
Borsné Kitti - Irodavezető
Borsné Kitti
Irodavezető
+36704153919
Albók Ákos - Alkatrész és szerviz vezető
Albók Ákos
Alkatrész és szerviz vezető
+36306352739
Nagy István - Műszaki vezető
Nagy István
Műszaki vezető
+36704086289